13:e november kl 18:00 hålls CUFFs årsmöte i klubbstugan

Agenda:
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Val av person att justera protokollet
- Fastställande av röstlängd
- Årsmötets behöriga utlysande
- Godkännande av dagordningen
- Ekonomi 2018 och Revisionsberättelse 2018
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
- Fastställande av medlemsavgifter
- Beslut om antal styrelseledamöter
- Tillsättande av nya medlemmar i styrelsen
- Ge styrelsen tillåtelse att utse nya styrelsemedlemmar löpande
- Beslut om val av SDF-ombud  
 - Avtackning av den gamla styrelsen

 - Sammanslagningen med KBK
- Mötets avslutande